Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie

Szkoła Podstawowa nr 5
· III Liceum Ogólnokształcące

Godło Polski i logo Pszczyny

Rekrutacja do III LO obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019

III Liceum Ogólnokształcące

Terminy postępowania rekrutacyjnego i sposób przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych i wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019.

1. Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. "Prawo oświatowe" oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. z 2015r. poz. 1942)
2. Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OA-OR.110.1.2.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.

ZASADY REKRUTACJI

1. O przyjęcie do klasy pierwszej liceum mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.

2. Maksymalna suma punktów możliwych do uzyskania przez kandydata do klasy I liceum wynosi 200 pkt., tym:

A. 100 pkt. za wyniki egzaminu gimnazjalnego, przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,

B. 72 pkt. za oceny z wybranych czterech zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum,

punkty za oceny są obliczane według następujących zasad:

- celujący – 18 pkt.

- bardzo dobry – 17 pkt.

- dobry – 14 pkt.

- dostateczny – 8 pkt.

- dopuszczający – 2 pkt

Przedmioty punktowane:

klasa 1A język polski,
matematyka,
WOS,
historia lub biologia
klasa 1B język polski,
matematyka,
język obcy lub WOS,
geografia lub biologia
klasa 1C język polski,
matematyka,
biologia,
chemia
klasa 1D język polski,
matematyka,
informatyka,
geografia lub fizyka
klasa 1E język polski,
matematyka,
język obcy,
geografia lub fizyka
klasa 1F język polski,
matematyka,
język obcy,
geografia lub biologia

Z egzaminu gimnazjalnego za każdy uzyskany procent przyznaje się 0,2 punktu.

C. 7 pkt. za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,

D. max. 18 pkt. za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum.

E. 3 pkt. stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza

F. absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora OKE uzyskują dodatkowo liczbę punktów za oceny z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych otrzymanych na świadectwie ukończenia gimnazjum.

3. Do klasy pierwszej liceum przyjmowani są kandydaci, którzy uzyskali największą łączną liczbę punktów w ramach limitu miejsc określonego przez organ prowadzący.

4. Planuje się utworzyć 6 oddziałów po 28 uczniów w każdym i oddział sportowy (siatkówka dziewcząt)

5. Przy przyjmowaniu do liceum w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

a) wielodzietność rodziny kandydata;

b) niepełnosprawność kandydata;

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

6. Kryteria, o których mowa w ust.6, mają jednakową wartość.

7. Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiemu publicznemu gimnazjum, przyjmowani są do szkoły ponadgimnazjalnej na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia i nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.

8. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające, które powinno skończyć się do końca sierpnia 2018r.

9. W rekrutacji brane są pod uwagę wyniki egzaminu gimnazjalnego z zakresu języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.

Szkoła prowadzi rekrutację elektroniczną.


POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

1.Rodzicom/prawnym opiekunom przysługuje możliwość wniesienia odwołania na piśmie w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nie przyjętych, rodzic/prawny opiekun dziecka może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do klasy pierwszej III Liceum Ogólnokształcącego

2. Uzasadnieni sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica dziecka z wnioskiem, o którym mowa w pkt.1.

Uzasadnienie zawiera zawiera przyczynę odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, która dziecko uzyskało w postępowaniu rekrutacyjnym.

3.Rodzice/ prawni opiekunowie dziecka mogą wnieść do Dyrektora Zespołu szkół nr 1 odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4. Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej o którym mowa w pkt. 3 w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

5. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Copyright © 2009-2017 by zs1pszczyna.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja - Rafał Ples
Modyfikacja projektu - Wojciech Pszonak