Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie

Szkoła Podstawowa nr 5
· III Liceum Ogólnokształcące

Godło Polski i logo Pszczyny

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA

PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W PSZCZYNIE

18.09.08/17.09.09/15.09.11/13.09.12/11.09.2014/01.09.2016

 

I. Kryteria ogólne

1. Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, dbałości o piękno mowy polskiej, udziale w życiu klasy i środowiska, dbałości o honor i tradycje szkoły, postawach wobec kolegów i innych osób w czasie realizowania obowiązku szkolnego.

2. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego (wrzesień, październik) informuje o kryteriach oceny zachowania uczniów oraz rodziców (lub opiekunów) poprzez:

-  lekcje wychowawcze

-  konsultacje

-  wywiadówki

3. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy biorąc pod uwagę:

  • Samoocenę ucznia - ocena ta jest rozumiana jako prawo do wyrażenia opinii o własnym zachowaniu
  • Ocena zespołu uczniowskiego – ocena ta jest rozumiana jako opinia zespołu jako uczniów danej klasy sformułowana w toku dyskusji
  • Ocenę zespołu nauczycielskiego – ocena ta jest rozumiana jako opinia wychowawcy klasy z uwzględnieniem pozostałego zespołu uczniowskiego
  • Udział ucznia w projekcie edukacyjnym(dotyczy klas, w których projekt jest realizowany i tylko na koniec II semestru)

4. Pracownicy szkoły są zobowiązani do zgłaszania na bieżąco uwag o zachowaniu ucznia do wychowawcy, w ciągu całego semestru.

5. Niezależnie od ilości zdobytych punktów, w wypadku kolizji ucznia z prawem lub rażącego naruszania regulaminów (chuligańskie wybryki, nałogi, oszustwa) wychowawca ma prawo obniżyć ocenę do nagannej.

6. W wypadku nieusprawiedliwionych nieobecności po konferencji klasyfikacyjnej, wychowawca klasy w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i dyrekcją może podjąć decyzję o obniżeniu zachowania. W tym celu należy zwołać nadzwyczajne posiedzenie Rady Pedagogicznej.

 

II. Kryteria szczegółowe

 

W dniu rozpoczęcia semestru uczeń otrzymuje 23 punkty.

 

Uczeń może zdobyć więcej punktów gdy:

1

Reprezentuje szkołę na zewnątrz  ( konkursy, zawody, inne)

1 – 5

2

Działa na rzecz klasy, szkoły ( samorząd uczniowski klasy, szkoły, wystrój klasy, szkoły, imprezy pozalekcyjne na terenie szkoły)

1 – 5

3

Organizuje pomoc koleżeńską, bierze udział w akcjach charytatywnych

1 – 3

4

Systematycznie uczęszcza na zajęcia pozalekcyjne (kółka, sks itp.)

2

5

Za realizację projektu(przyznajemy tylko w klasach realizujących projekt)

0 – 6

Uczeń może stracić punkty za:

1

Brak kultury osobistej (niewłaściwy strój, fryzura, makijaż, niewłaściwe słownictwo niewłaściwy stosunek do kolegów i osób starszych)

-1-5

2

Zaniedbywanie obowiązków ucznia ( regulaminy szkoły, pracowni, obowiązki dyżurnego)

-1-3

3

Nałogi ( pije, pali, narkotyzuje się)

-1-5

4

Kradzieże, wymuszanie mienia, niszczenie mienia, oszustwo, kłamstwo

-1-5

5

Wybiórcze traktowanie zajęć

-1-3

6

Niewłaściwe zachowanie na lekcjach, przerwach, imprezach pozalekcyjnych

-1-5

7

Frekwencja

Spóźnienia – max. 10 min.

-          0-2 sp.

-          3-4 sp.

-          5-6 sp.

-          7-8 sp.

-          powyżej 8 sp.

 

 

0

-1

-2

-3

-5

8

Nieobecności nieusprawiedliwione

-          1-2 godz. nieuspr.

-          3-5 godz. nieuspr.

-          Za każde kolejne rozpoczęcie 5 godz. nieuspr

 

-1

-2

-2

9

Brak wymaganego statutem stroju

-1 -4

10

Korzystanie z telefonu komórkowego lub innego sprzętu elektronicznego podczas zajęć

-1 -3

11

Brak realizacji projektu (odejmujemy tylko w klasach realizujących projekt)

-6

 

Dotyczy tylko klas realizujących projekt edukacyjny
w danym roku szkolnym.

Przelicznik do zastosowania -punkty z karty oceny projektu przeliczone na punkty do zachowania.

+5 pkt < – uczeń wykazał bardzo duże zaangażowanie w realizacji projektu (46 – 50 pkt.)
+4 pkt < – uczeń wykazał duże zaangażowanie w realizacji projektu (38 – 45 pkt.)
+3 pkt < – uczeń wykazał przeciętne zaangażowanie w realizacji projektu (26 – 37 pkt.)
+2 pkt < – uczeń w niewielkim stopniu zaangażował się w realizację projektu (10 – 25 pkt.)
+1 pkt < – uczeń wykazał minimalne zaangażowanie w realizacji projektu (1 – 9 pkt.)
+0 pkt  < – uczeń  nie realizował projektu(dotyczy klas w których projekt jest nierealizowany)
–5 pkt. < – uczeń nie realizował projektu (dotyczy klas w których projekt edukacyjny jest realizowany). Odejmujemy za nierealizowanie projektu.

W Dniu Projektów 1 i 2 klasy gimnazjum są obecne na projekcie, a 3 klasy - Dzień Wiosny na sali gimnastycznej.

Uwagi:

  1. Rodzice (opiekunowie) usprawiedliwiają nieobecności pisemnie na drukach szkolnych, dzienniku elektronicznym lub osobiście u wychowawcy w terminie do 7 dni po powrocie ucznia do szkoły. W razie przewidywanej dłuższej nieobecności, rodzice informują wychowawcę klasy, w ciągu trzech dni, o przyczynie i przewidywanym czasie jej trwania. W przypadku braku takiej informacji wychowawca niezwłocznie kontaktuje się z rodzicami.
  2. Uczeń może być zwolniony z pojedynczych lekcji tylko na podstawie wcześniej okazanego usprawiedliwienia lub telefonicznego usprawiedliwienia przez rodziców.
  3. Wychowawca nie usprawiedliwia opuszczonych pojedynczych lekcji jeśli nie zostały spełnione warunki w punkcie 4.
  4. Wychowawca na bieżąco powiadamia rodzica o wagarach dziecka, niewłaściwym zachowaniu (telefonicznie, na konsultacjach,) po 2 tygodniowej nieobecności ucznia – pisemnie.
  5. Wychowawca informuje rodziców telefonicznie lub pisemni(na specjalnym druku) o fakcie palenia papierosów przez ucznia na terenie szkoły.

 

SKALA OCEN

wzorowe

powyżej 30 pkt

bardzo dobre

26-30 pkt

dobre

21- 25 pkt

poprawne

16 - 20 pkt

nieodpowiednie

10 – 15 pkt

naganne

poniżej 9 pkt

Copyright © 2009-2017 by zs1pszczyna.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja - Rafał Ples
Modyfikacja projektu - Wojciech Pszonak