Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie

Szkoła Podstawowa nr 5
· III Liceum Ogólnokształcące

Godło Polski i logo Pszczyny

17. Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych

w Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie

wprowadzone zarządzeniem nr 5/2016

 

Podstawy prawne stosowanych procedur:

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich.

2. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

4. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii (art. 4 pkt.25 do 7). Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r.

5. Rozporządzenia MENiS z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem.

6. Kodeks postępowania karnego.

7. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii

11. Statut Zespołu Szkół Nr 1 w Pszczynie.

12. Regulamin szkoły


WYKAZ PROCEDUR:

1. Procedura postępowania w przypadku zakłócania przez ucznia toku lekcji.

2. Procedura zachowania w przypadku uzyskania informacji, że uczeń, używa alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, uprawia nierząd, seksting bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji.

3. Procedura postępowania w przypadku, gdy na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych.

4. Procedura postępowania w przypadku, gdy uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk.

5. Procedura postępowania, gdy nauczyciel lub inny pracownik zauważy że uczeń pali papierosy.

6. Procedura postępowania nauczyciela w przypadku agresywnego zachowania ucznia.

7. Procedura postępowania nauczyciela w przypadku podejrzenia ucznia o kradzież.

8. Procedura postępowania nauczyciela w przypadku stwierdzenia fałszowania dokumentu popełnionego przez ucznia.

9. Procedura postępowania w sytuacji posiadania przez ucznia przedmiotów niedozwolonych na terenie szkoły (nóż, żyletka, pistolet na kulki, fifka do palenia, elektroniczny papieros, itp.).

10. Procedura postępowania w przypadku używania przez ucznia telefonu komórkowego na lekcji.

11. Procedura postępowania w sytuacji dewastacji mienia szkolnego lub cudzej własności.

12. Procedura postępowania w przypadku zniszczenia dziennika lekcyjnego/włamania do dziennika elektronicznego

13. Procedura postępowania w przypadku kradzieży dokonanej na terenie szkoły.

14. Procedura postępowania w przypadku uchylania się od obowiązku szkolnego.

15. Procedura postępowania w razie wypadku na terenie szkoły.

16. Procedura udzielania uczniom pierwszej pomocy przedlekarskiej.

17. Procedura postępowania w przypadku próby samobójczej ucznia na terenie szkoły, w tym samouszkodzenia

18 Procedura w przypadku wyłudzania przez uczniów pieniędzy lub przedmiotów wartościowych

19. Procedura w przypadku oddalenia się ucznia od grupy w czasie wycieczki szkolnej na terenie miasta i poza miejscem zamieszkania

20. Procedura w przypadku znalezienia substancji niewiadomego pochodzenia m.in. przypominającej narkotyk

21. Procedura postępowania wobec ucznia –sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa

22. Procedura postępowania nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego

Uzasadnienie wdrożenia procedur w szkole:

1. Promowanie postaw pomagających zachować bezpieczeństwo, ład i porządek na terenie

szkoły.

2. Wypracowanie i wprowadzenie w życie jednolitych procedur działania, eliminujących czynnik przypadkowości i dowolności w interpretowaniu przepisów prawnych.


 

Copyright © 2009-2017 by zs1pszczyna.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja - Rafał Ples
Modyfikacja projektu - Wojciech Pszonak