Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie

Szkoła Podstawowa nr 5
· III Liceum Ogólnokształcące

Godło Polski i logo Pszczyny

Egzamin gimnazjalny 2018

Egzamin gimnazjalny jest:

powszechny

− zdają go wszyscy uczniowie, z wyjątkiem upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i ciężkim,

obowiązkowy

− przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły (jeżeli ktoś nie przystąpi do egzaminu, będzie musiał powtórzyć ostatnią klasę),

zewnętrzny

− pisany w czasie trzech kolejnych dni w macierzystych szkołach, lecz zakodowane prace sprawdzają egzaminatorzy OKE,

Egzamin gimnazjalny sprawdza stopień opanowania umiejętności i wiadomości istotnych dla przedmiotów humanistycznych, matematyczno – przyrodniczych oraz dla języka obcego nowożytnego, nauczanego w szkole jako obowiązkowy.

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mogą otrzymać dostosowane arkusze, a także zdawać egzamin w indywidualnie przystosowanych warunkach.

Dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego odbywa się na podstawie:

− orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

− opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się,

− zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza

Terminy egzaminu gimnazjalnego na dany rok szkolny ustala w Komunikacie Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

TERMINY EGZAMINU

18 KWIETNIA 2018 r.

ŚRODA

19 KWIETNIA 2018 r.

CZWARTEK

20 KWIETNIA 2018 r.

PIĄTEK

HISTORIA i WIEDZA O

SPOŁECZEŃSTWIE

godz. 9.00

60 min.

(+20 min.)*

PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

(biologia, chemia

fizyka, geografia)

godz. 9.00

60 min.

(+20 min.)*

JĘZYK OBCY

poziom podstawowy

godz. 9.00

60 min.

(+20 min.)*

JĘZYK POLSKI

godz. 11.00

90 min.

(+45 min)*

MATEMATYKA

godz. 11.00

90 min.

(+45 min.*)

JĘZYK OBCY

poziom rozszerzony

godz.11.00

60 min.

(+30 min.)*

* przedłużenie czasu egzaminu dla uczniów z dostosowaniem warunków egzaminu

Jeśli uczeń z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, zdaje egzamin w terminach dodatkowych.

Część humanistyczna – 4 czerwca 2018 r. – poniedziałek;

Część matematyczno – przyrodnicza – 5 czerwca 2018 r. – wtorek;

Część z języka obcego – 6 czerwca 2018 r. – środa.

PRZEBIEG EGZAMINU

Przed egzaminem:

1. Egzamin rozpoczyna się w każdym dniu o godzinie 9.00. Uczniowie powinni pojawić się w szkole o godz. 8:30 w celu przeprowadzenia czynności organizacyjnych (wejście do sali, zajęcie wskazanych miejsc, zapoznanie się z instrukcjami)

2. Uczeń przystępujący do egzaminu musi mieć przy sobie legitymację szkolną, którą okazuje przy wejściu na salę członkom zespołu nadzorującego egzamin.

3. Na salę nie wolno wnosić telefonów komórkowych ani innych urządzeń telekomunikacyjnych.

4. O ustalonej godzinie zdający wchodzą do sali pojedynczo, według wylosowanej kolejności na liście i zajmują wyznaczone im miejsca

5. Uczeń, który spóźni się na egzamin nie zostanie do niego dopuszczony.

W sali egzaminacyjnej:

1. Po otrzymaniu zestawu egzaminacyjnego, na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego, zdający ma obowiązek:

 • zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza, w razie wątpliwości może poprosić o jej wyjaśnienie członków zespołu nadzorującego;
 • sprawdzić, czy zestaw egzaminacyjny jest kompletny, tzn. czy ma wszystkie strony i czy są one wyraźnie wydrukowane, czy jest karta odpowiedzi; braki natychmiast zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego, po czym otrzymuje kompletny zestaw, co potwierdza czytelnym podpisem w odpowiednim miejscu protokołu egzaminu;
 • zapisać swój trzyznakowy kod i numer PESEL oraz umieścić naklejki z kodem w wyznaczonych miejscach na arkuszu i karcie odpowiedzi

2. Zdający rozwiązuje zadania i zapisuje odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wyłącznie długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem (rysunki wykonuje też długopisem).

3. Zdający zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi (nie dotyczy uczniów niewidomych, słabowidzących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, niesprawnych ruchowo oraz uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się).

4. W celu rozplanowania pracy z zestawem egzaminacyjnym w sali umieszczony jest zegar oraz informacja o czasie pisania egzaminu w danej części.

5. Uczniowi nie wolno:

 • opuszczać wyznaczonego mu w sali miejsca,
 • porozumiewać się z innymi zdającymi w jakiejkolwiek formie,
 • wypowiadać uwag i komentarzy,
 • zadawać pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych,
 • wnosić urządzeń telekomunikacyjnych.

6. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań, wniesienia do sali urządzeń telekomunikacyjnych, zakłócania przebiegu egzaminu, przewodniczący szkolnej komisji egzaminacyjnej przerywa i unieważnia egzamin.

7. Po zakończeniu pracy z arkuszem i sprawdzeniu udzielonych odpowiedzi uczeń zgłasza zakończenie pracy przez podniesienie ręki.

8. Uczeń opuszcza salę po sprawdzeniu przez członka zespołu nadzorującego poprawności kodowania arkusza i zezwoleniu na opuszczenie sali.

Niesamodzielne rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych:

1. Stwierdzenie podczas sprawdzania prac egzaminacyjnych niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez uczniów skutkuje unieważnieniem odpowiedniej części egzaminu tych zdających (decyzję podejmuje dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej). Uczeń przystępuje ponownie do odpowiedniej części egzaminu w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

2. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia, który ponownie przystąpił do odpowiedniej części egzaminu, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, unieważnia odpowiednią część egzaminu tego ucznia. W zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu dla danego ucznia w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników uzyskanych z poszczególnych arkuszy wchodzących w skład danej części egzaminu, wpisuje się „0%”.

 

Wyniki egzaminu

1. Prace egzaminacyjne sprawdzają wykwalifikowani egzaminatorzy według jednolitych kryteriów.

2. Po sprawdzeniu prac ustala się wyniki egzaminacyjne w następujących sześciu zakresach:

 • język polski
 • historia i wiedza o społeczeństwie
 • matematyka
 • przedmioty przyrodnicze
 • język obcy nowożytny na poziomie podstawowym
 • język obcy nowożytny na poziomie rozszerzonym.

3. Każdy zdający otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach swojego egzaminu. Dla każdego z powyższych zakresów będą podane dwie liczby: wynik procentowy oraz wynik centylowy.

 • Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które zdający zdobył za zadania mierzące wiadomości i umiejętności z danego zakresu. Na przykład jeśli zdający za zadania matematyczne zdobył 21 punktów spośród 30 możliwych do zdobycia, to uzyska wynik procentowy równy 70.
 • Wynik centylowy to odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego zakresu wynik taki sam lub niższy niż zdający. Na przykład zdający, którego wynik centylowy w zakresie matematyki wynosi 80, dowie się, że 80% wszystkich gimnazjalistów uzyskało za zadania matematyczne wynik taki sam jak on lub niższy, a 20% gimnazjalistów uzyskało wynik wyższy.

4. Wyniki i zaświadczenia zostaną przekazane do szkół 15 czerwca 2018 r. O wyniku egzaminu uczeń może dowiedzieć się logując się na stronę OKE (login i hasło uczeń otrzyma od dyrektora szkoły).

 

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.

Rodzice mogą wnieść do CKE zastrzeżenia do rozstrzygnięcia dyrektora OKE

 • w terminie 2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia części sprawdzianu lub zakresu egzaminu na załączniku 13a
 • termin rozpatrzenia przez OKE – 7 dni
 • odwołanie do CKE w ciągu 3 następnych dni na załączniku 13c
 • termin rozpatrzenia przez CKE – 7 dni

Rodzice i prawni opiekunowie ucznia mogą wystąpić z wnioskiem o wgląd do jego pracy do Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie, który określa warunki wglądu do pracy (czas, miejsce) Wgląd do pracy może odbyć się w terminie 6 miesięcy od dnia przekazania zaświadczenia – wniosek o wgląd załącznik 16a. termin i miejsce wglądu są ustalane w ciągu nie więcej niż 5 dni roboczych od dnia wpłynięcia wniosku. Rodzice mogą złożyć wniosek o weryfikację sumy punktówzałącznik 16b. dyrektor OKE informuje pisemnie rodziców o wyniku weryfikacji sumy punktów w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku

Uczestniczenie w egzaminie gimnazjalnym jest warunkiem ukończenia szkoły. Jeżeli uczeń nie przystąpi do egzaminu, będzie musiał powtórzyć ostatnią klasę.

Informacje na temat egzaminu znajdą Państwo na stronach internetowych:

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie

Copyright © 2009-2017 by zs1pszczyna.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja - Rafał Ples
Modyfikacja projektu - Wojciech Pszonak