Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie

Szkoła Podstawowa nr 5
· III Liceum Ogólnokształcące

Godło Polski i logo Pszczyny

11. Regulamin wypożyczania podręczników

Regulamin wypożyczania podręczników
w Szkole Podstawowej nr 5 w Pszczynie

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§1

Regulamin korzystania przez uczniów z podręczników, zwany dalej regulaminem, reguluje:

1)      zasady wypożyczania podręczników i zapewnienia uczniom dostępu do nich.

2)      obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem,

3)      postępowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika,

w Szkole Podstawowej nr 5 w Pszczynie, zwanej dalej szkołą.

§2

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:

-          bibliotece – należy przez to rozumieć bibliotekę zorganizowaną w szkole;

-          uczniu – należy przez to rozumieć ucznia szkoły uprawnionego do otrzymania podręczników;

-          podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego;

-          ćwiczeniach – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności;

-          rodzicu – należy przez to rozumieć rodzica lub opiekuna prawnego ucznia;

-          wychowawcy – należy przez to rozumieć wyznaczonego przez dyrektora szkoły wychowawcę.

Rozdział 2

Wypożyczanie uczniom podręczników oraz przekazywanie ćwiczeń

§3

 1. Biblioteka gromadzi podręczniki oraz ćwiczenia.
 2. Podręczniki powinny być użytkowane przez okres co najmniej trzech lat.
 3. Biblioteka nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki.
 4. Biblioteka nieodpłatnie przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe.

§4

 1. Wypożyczanie i zwrot podręczników podlega ewidencji elektronicznej
 2. Ewidencja jest prowadzona przez nauczyciela-bibliotekarza.

§5

 1. Do wypożyczania podręczników uprawnieni są wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5
 2. Wypożyczanie odbywa się najpóźniej do dnia 30 września danego roku szkolnego
 3. Podręczniki wypożyczane są na okres zajęć dydaktyczno-wychowawczych, z terminem zwrotu do 30 czerwca danego roku szkolnego.
 4. W przypadku egzaminu poprawkowego uczeń może zwrócić się do nauczyciela - bibliotekarza z prośbą o przedłużenie terminu zwrotu podręcznika do 1 września następnego roku szkolnego.
 5. Dołączone do podręczników płyty CD, mapy plansze, itd. stanowią ich integralną część podręcznika(nie mogą być oddzielnie wypożyczane).
 6. Wychowawca klasy, na podstawie, na podstawie stosownego protokołu odbiera z biblioteki ćwiczenia. Uczniowie pod opieką wychowawcy odbierają komplet podręczników osobiście. W przypadku uczniów mających nauczanie indywidualne podręczniki i ćwiczenia odbiera rodzic.

§6

 1. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego przechodzi z SP5 do innej szkoły w trakcie roku szkolnego, zobowiązany jest zwrócić otrzymane podręczniki.

Rozdział 3

Obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem

§7

 1. Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń zobowiązany jest dbać o ich stan użytkowy.
 2. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach, z wyjątkiem określonym w ust. 3 i 4
 3. Dopuszcza się używanie ołówka, jednak przed zwrotem uczeń powinien usunąć wszystkie wpisy ołówkiem.
 4. Uczeń ma obowiązek podpisać wypożyczony podręcznik imieniem i nazwiskiem, a także wpisać informację o klasie.
 5. Wychowawca ma obowiązek poinformować uczniów o zasadach korzystania z podręczników.

Rozdział 4

Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia w terminie podręcznika

§8

 1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika w terminie, o którym mowa w §5 ust.3, szkoła może żądać od rodzica ucznia odkupienia podręcznika.
 2. Przez uszkodzenie podręcznika rozumie się działanie, które powoduje pomniejszenie wartości użytkowej podręcznika (np. zabrudzenie, poplamienie, popisanie, zgniecenie, rozerwanie), ale możliwe jest usunięcie skutków tych naruszeń. Na żądanie bibliotekarza uczeń, który doprowadził do uszkodzenia zobowiązany jest podręcznik naprawić.
 3. Przez zniszczenie podręcznika rozumie się działanie, które uniemożliwia dalsze jego wykorzystanie, a usunąć skutków naruszeń się nie da (np. poplamienie niedające się usunąć, trwałe zabrudzenie, porysowanie, połamanie, rozerwanie, wyrwanie, zagubienie kartek).
 4. Jeżeli do podręcznika dołączona była płyta CD/DVD, mapy plansze itd., należy je zwrócić wraz z podręcznikiem. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością odkupienia całego podręcznika.

§9

 1. W przypadku nieodkupienia uszkodzonego, zniszczonego lub niezwróconych podręczników szkoła w porozumieniu z organem prowadzącym może wystąpić na drogę postępowania sądowego.


Rozdział 5

Przepisy końcowe

§10

 1. Organem uprawnionym do zmiany i interpretacji postanowień regulaminu jest dyrektor szkoły.
 2. Decyzje w kwestiach z zakresu wypożyczania lub udostępniania podręczników, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, podejmuje dyrektor szkoły.
 3. 3. Regulamin wchodzi w życie 1.09.2018r.

Copyright © 2009-2017 by zs1pszczyna.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja - Rafał Ples
Modyfikacja projektu - Wojciech Pszonak