Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie

Szkoła Podstawowa nr 5
· III Liceum Ogólnokształcące

Godło Polski i logo Pszczyny


Od rok szkolnego 2010/2011 rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej wprowadza obowiązek uczestniczenia uczniów gimnazjum w realizacji projektu edukacyjnego.

1. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod (jest realizowany po lekcjach). Metoda projektu to inaczej zbieranie informacji.

2. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

3. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:

1) wybranie tematu projektu edukacyjnego;
2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;
3) wykonanie zaplanowanych działań;
4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

4. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określi dyrektor gimnazjum
w porozumieniu z radą pedagogiczną.

5. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego. Jeśli będzie realizowany projekt przedmiotowy to może pojawić się również ocena cząstkowa z danego przedmiotu (uczestnictwo i zaangażowanie w projekt jest ocenianie oceną z zachowania-szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie)

6. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
Obecne klasy 1 i 2 PG będą realizować projekt edukacyjny od nowego roku szkolnego 2011/2012 w pierwszym semestrze.

7. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum (uczeń gimnazjum raz w ciągu 3 lat uczestniczy w projekcie)

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego. Dyrektor rozpatrzy indywidualne przypadki uczniów przewlekle chorych i orzeczeniami oraz inne szczególne przypadki np:

  • Dłuższa nieobecność usprawiedliwiona ucznia
  • Nauczanie indywidualne
  • Realizacja obowiązku szkolnego poza szkołą (m.in. osoby niepełnosprawne)
  • Indywidualny tok lub program nauki (uczniowie zdolni i uczniowie przewlekle chorzy)

9. W przypadkach, o których mowa w ust. 8, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

Udział ucznia w realizacji projektu jest obowiązkowy.
Przekazana informacja wynika z obowiązku poinformowania rodziców i uczniów o wprowadzeniu metody projektu do klas gimnazjalnych.

Copyright © 2009-2017 by zs1pszczyna.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja - Rafał Ples
Modyfikacja projektu - Wojciech Pszonak