Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie

Szkoła Podstawowa nr 5
· III Liceum Ogólnokształcące

Godło Polski i logo Pszczyny

Zasady rekrutacji do SP5 obowiązujące w roku szkolnym 2018/2019

ZAPISY DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W PSZCZYNIE

W dniach od 25 lutego do 4 marca godz. 15:00 trwają zapisy do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 5 w Pszczynie. Zapisami do szkoły objęte są dzieci, które zamieszkują w obwodzie naszej szkoły – osiedle Piastów.

Dzieci zamieszkałe i zameldowane w naszym obwodzie są przyjmowane do szkoły z urzędu na podstawie zgłoszenia, do którego dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców i dziecka.

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r., Prawo oświatowe).

Druk zgłoszenia oraz oświadczenie można pobrać ze strony internetowej zs1pszczyna.pl lub w sekretariacie szkoły.

Wypełnione dokumenty składa się w sekretariacie szkoły w terminie 25 lutego do 4 marca 2019 r., oddanie zgłoszenia potwierdza się datą i podpisem.

Dzieci niezameldowane i niezamieszkałe w obwodzie naszej szkoły podlegają rekrutacji na wolne miejsca w terminie od 25 lutego do 4 marca godz. 15:00. Rodzice składają wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej.

02 kwietnia 2019 r. o godz. 13 - opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 02 kwietnia do 08 kwietnia do godz. 15.00 - złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

12 kwietnia 2019 r. - opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza:

od 12 kwietnia 2019 r. - w terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Postępowanie uzupełniające do klas I w szkole podstawowej:

06 czerwca 2019 r. godz. 16:00 - opublikowanie wolnych miejsc

Od  06 czerwca do 13 czerwca godz. 15:00 - złożenie w szkole 1 wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.
UWAGA! Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć także w szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne czerwca

18 czerwca godz. 13:00 - opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

18 czerwca godz. 13.00 do 25 czerwca godz. 15.00 - złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane

26 czerwca 2019 r. godz. 13:00 - opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

od 26 czerwca 2019 r. - procedura odwoławcza

30 sierpnia 2019 r. - opublikowanie wykazu wolnych miejsc


Zgłoszenie do klasy pierwszej dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

Wniosek do klasy pierwszej dla dzieci spoza obwodu szkoły

Zasady rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej

Terminy rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej

Zarządzenie Burmistrza Pszczyny Nr SG.005093.2019

Uchwała nr XXXII/358/17 Rady Miejskiej w Pszczynie

 

Copyright © 2009-2017 by zs1pszczyna.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja - Rafał Ples
Modyfikacja projektu - Wojciech Pszonak