Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie

Szkoła Podstawowa nr 5
· III Liceum Ogólnokształcące

Godło Polski i logo Pszczyny

Zasady rekrutacji do SP5 obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021

ZAPISY DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W PSZCZYNIE

W dniach od 3 marca do 15 marca 2020 r. godz. 15:00 trwają zapisy do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 5 w Pszczynie. Zapisami do szkoły objęte są dzieci, które zamieszkują w obwodzie naszej szkoły – osiedle Piastów.

Dzieci zamieszkałe i zameldowane w naszym obwodzie są przyjmowane do szkoły z urzędu na

podstawie zgłoszenia, do którego dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców i dziecka.

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r., Prawo oświatowe).

Druk zgłoszenia oraz oświadczenie można pobrać ze strony internetowej zs1pszczyna.pl lub w sekretariacie szkoły.

Wypełnione dokumenty składa się w sekretariacie szkoły w terminie 3 marca do 20 marca 2020 r., oddanie zgłoszenia potwierdza się datą i podpisem.


Dzieci niezameldowane i niezamieszkałe w obwodzie naszej szkoły podlegają rekrutacji na wolne miejsca w terminie od 3 marca do 20 marca godz. 15:00. Rodzice składają wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej.

23 kwietnia 2020 r. o godz. 13:00 - opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 23 kwietnia do 29 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00 - złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

4 maja 2020 r.  o godz. 13:00 - opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.


Procedura odwoławcza:

od 4 maja 2020 r. - w terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Postępowanie uzupełniające do klas I w szkole podstawowej:

18 czerwca 2020 r. godz. 15:00 - opublikowanie wykazu wolnych miejsc

Od  19 czerwca do 24 czerwca 2020 r. godz. 15:00 - złożenie w szkole 1 wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.
UWAGA! Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć także w szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne

29 czerwca 2020 r. godz. 13:00 - opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

29 czerwca godz. 13.00 do 1 lipca 2020 r. godz. 15.00 - złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane

2 lipca 2020 r. godz. 13:00 - opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

od 2 lipca 2020 r. - procedura odwoławcza

31 sierpnia 2020 r. - opublikowanie wykazu wolnych miejsc


Zgłoszenie do klasy pierwszej dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

Wniosek do klasy pierwszej dla dzieci spoza obwodu szkoły

Zasady rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej

Terminy rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej

Zarządzenie Burmistrza Pszczyny Nr SG.0050.584.2020

Uchwała nr XXXII/358/17 Rady Miejskiej w Pszczynie

Uchwała nr IX/138/19 Rady Miejskiej w Pszczynie

 

Copyright © 2009-2017 by zs1pszczyna.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja - Rafał Ples
Modyfikacja projektu - Wojciech Pszonak