Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie

Szkoła Podstawowa nr 5
· III Liceum Ogólnokształcące

Godło Polski i logo Pszczyny

Studniówka 2020

Studniówka  9 stycznia 2020 r.


Opłata:
280 zł maturzysta
120 zł osoba towarzysząca
90 zł maturzysta nie uczestniczący w studniówce

Wpłat prosimy dokonywać na konto nr 54 8448 0004 0037 9858 3000 0003 Rada Rodziców przy III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie
Przy wpłacie proszę podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.
Osoby, które wpłaciły zaliczkę na studniówkę 10 zł (rezerwacja lokalu, fotograf), pomniejszają wpłatę o wpłaconą zaliczkę.INFORMACJE ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE IMPREZY:

Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są zapewnić swoim dzieciom bezpieczny dojazd na studniówkę i powrót do domu.
Rodzice/opiekunowie prawni dyżurujący podczas studniówki będą kontrolować przestrzeganie regulaminu przez uczestników zabawy.

REGULAMIN STUDNIÓWKI:


1. Osoby niepełnoletnie które są osobami towarzyszącymi, muszą posiadać zgody rodziców/opiekunów prawnych na uczestnictwo w imprezie studniówkowej.
2. Uczniowie oraz ich rodzice/opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność za zaproszonych gości (osoby towarzyszące)
3. Strój uczestnika studniówki powinien podnosić rangę – prestiż tej imprezy.
4. W lokalu obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i posiadania alkoholu, środków psychoaktywnych, materiałów pirotechnicznych i innych niebezpiecznych substancji/przedmiotów. Osoba, która nie podporządkuje się regulaminowi w tym zakresie może zostać wyproszona ze studniówki. W takich przypadkach nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w studniówce.
5. W przypadku zaobserwowania sytuacji niebezpiecznych, zagrażających życiu lub mieniu uczestników studniówki, należy bez zbędnej zwłoki skontaktować się z przedstawicielem rady rodziców.
6. Maturzyści i osoby im towarzyszące, którzy naruszą zasady opisane w treści niniejszego regulaminu muszą się liczyć z konsekwencjami - wezwania do opuszczenia lokalu z jednoczesnym powiadomieniem o zaistniałych tego przyczynach rodziców / prawnych opiekunów i odpowiednich służb publicznych. W przypadku, gdy sytuacja tego będzie wymagała, mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności cywilnej lub karnej oraz ponieść koszty interwencji służb porządkowych i/lub medycznych.
7. Maturzyści odpowiadają finansowo za ewentualne szkody materialne wyrządzone przez siebie i osoby im towarzyszące.
8. Uczeń (lub osoba mu towarzysząca), wychodząc ze studniówki przed zakończeniem zabawy, zobowiązany jest poinformować o tym Komitet Organizacyjny Rady Rodziców. Wyjście traktowane jest jako zakończenie udziału w uroczystości. Powrót do budynku nie jest możliwy z wyjątkiem szczególnych przypadków.


PODSTAWY PRAWNE DLA ZASTOSOWANYCH ZAPISÓW

Bezwzględny zakaz spożywania alkoholu regulują zapisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. 2002 Nr 147, poz.1231 z późn. zm.).
Bezwzględny zakaz używania środków psychoaktywnych - narkotyków, dopalaczy itp. – regulują zapisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 783, 1458).
Zakaz palenia papierosów regulują zapisy ustawy z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 298 i 1916 oraz z 2016 r. poz. 960 z późn. zm.), za wyjątkiem miejsc wyznaczonych do tego celu przez właścicieli lokalu.
W sytuacjach nie objętych zapisami niniejszego regulaminu, obowiązują przepisy prawa oświatowego, Statut Szkoły i Regulamin Samorządu Uczniowskiego.Copyright © 2009-2017 by zs1pszczyna.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja - Rafał Ples
Modyfikacja projektu - Wojciech Pszonak