Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie

Publiczne Gimnazjum nr 2
· III Liceum Ogólnokształcące

Godło Polski i logo Pszczyny

Wymagane dokumenty i terminarz - rekrutacja do III LO

WYMAGANE DOKUMENTY- REKRUTACJA DO III LO

 • karta zdrowia
 • 2 fotografie
 • oświadczenie o ochronie danych osobowych (załącznik nr 1)

dodatkowo dla kandydatów nie objętych rekrutacją elektroniczną:

 • potwierdzona kopia świadectwa ukończenia gimnazjum
 • potwierdzona kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów niepełnosprawnych
 • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów
 • wniosek o przyjęcie ucznia do szkoły

 HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM NA ROK SZKOLNY 2017/2018

od 19.05.2017r. – 19.06.2017 r., (postępowanie uzupełniające 14.07.-18.07.2017)

 • wprowadzanie podań przez Internet oraz składanie dokumentów do wybranych szkół. Kandydaci składają podanie jedynie w szkole pierwszego wyboru.

od 23.06.2017 r. do 27.06.2017r.,

 • dostarczanie do szkoły pierwszego wyboru potwierdzonej kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i potwierdzonej kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

do 06.07.2017 r., (postępowanie uzupełniające do 10.08.2017r.)

 • weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

07.07.2017r. (postępowanie uzupełniające -11.08.2017r.)

 • podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

od 07.07.2017 r. do 13.07.2017r. (postępowanie uzupełniające - do 14.08.2017r.)

 • potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia  o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Uczeń dostarczając do wybranej szkoły oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, potwierdza jednoznacznie wolę uczęszczania do niej od dnia 1 września 2017 r.

Nieprzekazanie przez rodzica kandydata oryginału świadectwa do danej szkoły  w terminie do 13.07.2017r. jest jednoznaczne ze skreśleniem go z listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły. (w postępowaniu uzupełniającym - do 14.08.2017r.)

14.07.2017r., (postępowanie uzupełniające - do 16.08.2017r.)

 • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

od 14.07 do 18.07.2017r.- postępowanie uzupełniające

 • Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do 14 sierpnia 2017r.

 


Załączniki:

Załącznik 1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych ucznia dla celów szkolnych i statystycznych

Copyright © 2009-2017 by zs1pszczyna.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja - Rafał Ples
Modyfikacja projektu - Wojciech Pszonak