Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie

Szkoła Podstawowa nr 5
· III Liceum Ogólnokształcące

Godło Polski i logo Pszczyny

10. Regulamin biblioteki

Regulamin biblioteki Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie

I. Zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych

 1. Z księgozbioru bibliotecznego mogą bezpłatnie korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów.
 2. Przy zapisie należy:
  a)    okazać aktualny dokument stwierdzający tożsamość i miejsce zamieszkania,
  b)    zapoznać się z regulaminem biblioteki,
  c)    wypełnić i podpisać kartę zobowiązań
 3. Za czytelnika do lat 15-tu zobowiązanie podpisują rodzice lub opiekunowie prawni (dotyczy klas pierwszych gimnazjum).
 4. Czytelnik jest zobowiązany poinformować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania.
 5. W bibliotece należy zachowywać się spokojnie i cicho, mówić szeptem i nie przeszkadzać innym. W bibliotece obowiązuje zakaz spożywania posiłków i używania telefonów komórkowych.
 6. Do biblioteki uczniowie wchodzą bez okryć wierzchnich, w obuwiu zmiennym. Teczki i torby należy zostawić w wyznaczonym miejscu.
 7. Biblioteka udostępnia swe zbiory czytelnikom indywidualnym do domu (lektury, literaturę piękną, popularnonaukową) oraz na miejscu w czytelni (wydawnictwa informacyjne z księgozbioru podręcznego, czasopisma).
 8. Klasy, pracownie i kółka zainteresowań mogą dokonywać wypożyczeń zbiorowych za pośrednictwem wychowawców lub opiekunów. Nauczyciele ci ponoszą pełną odpowiedzialność za całość wypożyczonych zbiorów i rejestrowanie ich obiegu wśród uczniów.
 9. W bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek.
 10. Wypożyczać książki wolno jedynie na swoje nazwisko (z wyjątkiem uzasadnionych wypadków).
 11. Książki, wypożyczonej na swoje nazwisko nie można przekazywać osobom trzecim.
 12. Dokonując zwrotów książek należy podać swoje nazwisko, imię i klasę.
 13. Czas wypożyczeń książki to jeden miesiąc (w tym trzy lektury). Za zgodą nauczyciela-bibliotekarza można ją prolongować na kolejny okres. W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń.
 14. Płyty CD i DVD mogą wypożyczać nauczyciele i maturzyści na 1 dzień.
 15. Czytelnik może zarezerwować potrzebną mu pozycję.
 16. Wszystkie wypożyczone książki należy zwrócić do biblioteki przed końcem roku szkolnego. Osobom, które nie rozliczyły się z biblioteką, wstrzymuje się w nowym roku szkolnym udostępnianie wszelkich materiałów z zasobów bibliotecznych do momentu zwrotu zaległości.
 17. Uczeń, który ma nie oddaną w terminie książkę nie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego.
 18. Rodzice ucznia są powiadamiani o przetrzymywaniu przez niego książek na wywiadówce za pośrednictwem wychowawcy.
 19. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek.
 20. Czytelnik odpowiada materialnie za udostępnione mu przez bibliotekę materiały, w chwili wypożyczenia powinien zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi wszelkie uszkodzenia i inne nieprawidłowości zauważone w pobieranych egzemplarzach zasobów bibliotecznych. Jeśli ich nie zauważy przed wypożyczeniem powinien to zgłosić przy zwrocie.
 21. W przypadkach zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą pozycję albo inną wskazaną przez bibliotekarza, o wartości odpowiadającej aktualnej cenie książki zagubionej.
 22. Czytelnicy opuszczający szkołę (uczniowie, nauczyciele) stają się automatycznie czytelnikami filii nr 6 Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej i ponoszą odpowiedzialność przewidzianą w regulaminie MPBP. Uczniowie klas maturalnych zobowiązują się pisemnie do oddania książek zatrzymanych do egzaminu maturalnego z języka polskiego po terminie tegoż egzaminu. W przypadku nie wywiązania się z tego obowiązku czytelnik ten ponosi wymienione wyżej konsekwencje.
 23. Za straty materialne biblioteki wynikające z wydania świadectwa pracy pracownikowi szkoły lub dokumentów uczniowi, bez pisemnego potwierdzenia rozliczenia się z biblioteką, odpowiedzialność finansową ponosi osoba wydająca dokumenty.
 24. Nazwiska uczniów biorących udział w pracy biblioteki przedstawia się wychowawcom, którzy biorą to pod uwagę w ocenie końcowej z zachowania.
 25. Zasady korzystania ze stanowiska komputerowego określa odrębny regulamin.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z KSIĘGOZBIORU PODRĘCZNEGO

 

 1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie, pracownicy szkoły, rodzice.
 2. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów, tj. ze zbiorów czytelni i wypożyczalni.
 3. Książki ze zbioru podręcznego podaje bibliotekarz.
 4. Wykorzystane czasopisma odnosi się na ustalone miejsce, książki oddaje się bibliotekarzowi.
 5. Niektóre wydawnictwa księgozbioru podręcznego mogą być wypożyczone do domu pod koniec pracy biblioteki, pod warunkiem zwrotu w terminie uzgodnionym z nauczycielem-bibliotekarzem

Na terenie szkoły działają wspólnie filia nr 6 Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej oraz biblioteka szkolna. Na polecenie Pana Dyrektora proszę o przypomnienie uczniom zasad korzystania ze zbiorów filii i zapoznanie ich z regulaminem korzystania z materiałów biblioteki szkolnej (ze szczególnym uwzględnieniem postanowień dotyczących terminu oddawania książek i różnicy dotyczących konsekwencji ich przetrzymywania). Regulamin biblioteki szkolnej przedstawiony będzie przez Dyrektora na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

 

Regulamin wypożyczalni filii Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej:


Wypożyczanie

 1. Wypożyczać można jednorazowo 5 książek na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
 2. Bibliotekarz w szczególnych przypadkach może zwiększyć ilość wypożyczanych książek.
 3. Bibliotekarz może przesunąć termin zwrotu książki, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 4. Bibliotekarz może skrócić ustalony w 3 punkcie termin zwrotu książek do 2 tygodni, jeśli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 5. Czytelnik może rezerwować książki, których wypożyczenie jest chwilowo niemożliwe.

Poszanowanie i zabezpieczenie książek

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania wypożyczonych książek.
 2. Czytelnik powinien zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem, a zauważone uszkodzenia natychmiast zgłosić.
 3. Czytelnik odpowiada za szkody wynikłe w skutek zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia udostępnionych materiałów bibliotecznych. Za niepełnoletniego odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
 4. Wysokość odszkodowania ustala kierownik Wypożyczalni lub uprawniony pracownik w oparciu o aktualną cenę i stopień zniszczenia.
 5. Czytelnik za zapłacone sumy z tytułu zniszczenia, zagubienia lub uszkodzenia otrzymuje pokwitowanie.
 6. Czytelnik może za zgodą kierownika Wypożyczalni lub uprawnionego pracownika, dostarczyć zamiast zniszczonej lub zagubionej książki inny egzemplarz, niemniejszej wartości, przydatny Bibliotece.

Przetrzymywanie książek

 1. Za przetrzymywanie książek ponad termin ustalony w Regulaminie Wypożyczalni Biblioteka pobiera opłaty za każdy rozpoczęty miesiąc po terminie zwrotu.
 2. Opłaty są naliczane niezależnie od wysłanych upomnień.
 3. Koszty upomnień:
  - pisemne [każde] – 3,00 zł
  - telefoniczne [każde] – 2 zł

Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Wypożyczalni.

Copyright © 2009-2017 by zs1pszczyna.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja - Rafał Ples
Modyfikacja projektu - Wojciech Pszonak