Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie

Szkoła Podstawowa nr 5
· III Liceum Ogólnokształcące

Godło Polski i logo Pszczyny

Wewnątrzszkolny system oceniania zachowania ucznia

III Liceum Ogólnokształcącego w Pszczynie

8.09.2008/17.09.2009/15.09.2011/13.09.2012/29.10.2013/15.09.2015/01.09.2016

 

I. Kryteria ogólne

1. Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, udziale w życiu klasy i środowiska, postawach wobec kolegów i innych osób w czasie realizowania obowiązku szkolnego.

2. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego (wrzesień, październik) informuje o kryteriach oceny zachowania uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) poprzez:

 • lekcje wychowawcze
 • na konsultacjach
 • na wywiadówce

3. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy, biorąc pod uwagę:

samoocenę ucznia

ocenę zespołu uczniowskiego

ocenę zespołu nauczycielskiego

ocena ta jest rozumiana jako prawo do wyrażania opinii o własnym zachowaniu

Ocena ta jest rozumiana jako opinia zespołu uczniów danej klasy sformułowana w toku dyskusji

ocena ta jest rozumiana jako opinia wychowawcy klasy z uwzględnieniem pozostałego zespołu nauczycielskiego i pracowników szkoły

 

II.  Kryteria szczegółowe

Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

 • wywiązywanie z obowiązków ucznia
 • postępowanie zgodnie z dobrem społeczności uczniowskiej
 • dbałość o honor i tradycje szkoły
 • dbałość o piękno mowy ojczystej
 • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób
 • godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią
 • okazywanie szacunku innym osobom

 

Uczeń w dniu rozpoczęcia semestru otrzymuje 27 punktów.

Uczeń może zdobyć więcej punktów, jeżeli:

działa na rzecz klasy, szkoły, uczestniczy w pracach samorządu szkolnego

od 1 do 6 pkt

organizuje i bierze udział w imprezach szkolnych i środowiskowych, jest organizatorem / współorganizatorem imprez

od 1 do 3 pkt

aktywnie uczestniczy w akcjach charytatywnych i w wolontariacie

od 1 do 3 pkt

poprzez osiągane wyniki w nauce, estetyczny strój, kulturalne i taktowne zachowanie w stosunku do innych, pomoc koleżeńską stanowi wzór do naśladowania dla innych uczniów

od 1 do 3 pkt

ma 100 % frekwencję

3 pkt

godnie reprezentuje szkołę w zawodach sportowych, konkursach, olimpiadach przedmiotowych
 • na szczeblu gminnym
 • na szczeblu powiatowym
 • na szczeblu wojewódzkim1 pkt
2 pkt
4 pkt

solidnie wypełnia polecenia wychowawcy klasy i innych nauczycieli, wywiązuje się z  powierzonych obowiązków (zgodnie z Planem Pracy Wychowawczej)


2 pkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń może stracić punkty za:

wyzywający strój (niestosowny i przesadny makijaż, pearcing)

-1 do -3 pkt

wulgarne słownictwo

-1 do -3 pkt

brak kultury w kontaktach z nauczycielami, pracownikami szkoły
i społecznością uczniowską

-1 do -3 pkt

oszukiwanie

-1 do -3 pkt

świadome łamanie obowiązujących w szkole przepisów
i regulaminów

-6 pkt

ignorowanie imprez szkolnych, klasowych i środowiskowych

-1 do -3 pkt

palenie papierosów (w czasie pobytu w szkole i poza szkołą)

-2 pkt

brak wymaganego statutem stroju

-1 do -4 pkt

korzystanie z telefonu komórkowego lub innego sprzętu elektronicznego podczas zajęć lekcyjnych

-1 do -3 pkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku rażącego naruszania zasad zachowania:

 • wybryki chuligańskie
 • kradzieże
 • picie alkoholu
 • kontakt z narkotykami
 • skrajne akty oszukiwania nauczycieli i innych pracowników szkoły (np. dopisywanie ocen w dzienniku, przynoszenie fałszywych usprawiedliwień i zwolnień)

Uczeń zostaje poinformowany o zagrożeniu otrzymania oceny nagannej z adnotacją w dokumentacji wychowawcy. W przypadku kolejnego rażącego naruszenia zasad zachowania uczeń otrzymuje ocenę naganną.

Pojedyncze (wybiórcze) godziny nieusprawiedliwione w ciągu dnia szkolnego traktowane są przez wychowawcę jako wagary.

Za każdą godzinę nieobecności nieusprawiedliwionej uczeń otrzymuje -0,5 pkt.

Za każde spóźnienie na lekcję uczeń otrzymuje -0,5 pkt. Wyjątkiem mogą się stać spóźnienia niezależne od ucznia, związane np. ze spóźnieniami komunikacyjnymi. Ocenę statusu tych spóźnień pozostawiamy wychowawcy.

Wychowawca klasy w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Dyrekcją Szkoły może podjąć decyzję o zmianie oceny z zachowania. W tym celu należy zwołać nadzwyczajne posiedzenie Rady Pedagogicznej.

 

Przeliczanie punktów na oceny:

35

pkt i więcej

- wzorowe

34-30

pkt

- bardzo dobre

29-26

pkt

- dobre

25-20

pkt

- poprawne

19-14

pkt

- nieodpowiednie

13

pkt i mniej

- naganne

 

III.  Kryteria dodatkowe

 1. Rodzice (opiekunowie) usprawiedliwiają nieobecności pisemnie na drukach szkolnych, dzienniku elektronicznym lub osobiście u wychowawcy w terminie do 7 dni po powrocie ucznia do szkoły. W razie przewidywanej dłuższej nieobecności, rodzice informują wychowawcę klasy, w ciągu trzech dni, o przyczynie i przewidywanym czasie jej trwania. W przypadku braku takiej informacji wychowawca niezwłocznie kontaktuje się z rodzicami.
 2. Na pisemną prośbę rodziców wychowawca zwalnia ucznia z zajęć lekcyjnych w danym dniu. W razie nieobecności wychowawcy zwolnienia dokonuje dyrektor szkoły.
 3. Uczeń może być zwolniony z pojedynczych lekcji tylko na podstawie wcześniej okazanego usprawiedliwienia lub telefonicznego usprawiedliwienia przez rodziców. Nie dotyczy uczniów pełnoletnich posiadających „legitymację 18- latka
 4. Wychowawca nie usprawiedliwia opuszczonych pojedynczych lekcji, jeśli nie zostały spełnione warunki w punkcie 4.
 5. Wychowawca na bieżąco powiadamia rodzica o wagarach dziecka, niewłaściwym zachowaniu (telefonicznie, na konsultacjach,), a po 2 tygodniowej nieobecności ucznia – pisemnie.
 6. Wychowawca informuje rodziców telefonicznie lub pisemnie(na specjalnym druku) o fakcie palenia papierosów przez ucznia na terenie szkoły.

 

IV. Usprawiedliwianie nieobecności uczniów w szkole

 1. Rodzice (opiekunowie) usprawiedliwiają nieobecności pisemnie na drukach szkolnych lub osobiście,  u wychowawcy w terminie do 7 dni po powrocie ucznia do szkoły.
 2. W razie przewidywanej dłuższej nieobecności spowodowanej problemami zdrowotnymi lub wyjazdem, rodzice informują wychowawcę klasy w ciągu trzech dni, o przyczynie i przewidywalnym czasie jej trwania. W przypadku braku takiej informacji wychowawca niezwłocznie kontaktuje się z rodzicami.
 3. W ostatnim tygodniu roku szkolnego nieobecności muszą być usprawiedliwione najpóźniej w przeddzień konferencji klasyfikacyjnej.
 4. Na pisemną prośbę rodziców wychowawca zwalnia ucznia z zajęć lekcyjnych w danym dniu. W razie nieobecności wychowawcy zwolnienia dokonuje dyrektor szkoły.
 5. Uczeń może być zwolniony z pojedynczych lekcji tylko na podstawie wcześniej okazanego usprawiedliwienia lub telefonicznego usprawiedliwienia przez rodziców.
 6. Wychowawca nie usprawiedliwia opuszczonych pojedynczych lekcji, jeśli nie zostały spełnione warunki w punkcie 5.
 7. Wychowawca na bieżąco powiadamia rodzica o wagarach dziecka, niewłaściwym zachowaniu (na konsultacjach, telefonicznie, a po 2 tygodniowej nieobecności ucznia – pisemnie).
 8. 8. Wychowawca informuje rodziców telefonicznie lub pisemnie(na specjalnym druku) o fakcie palenia papierosów przez ucznia na terenie szkoły.
 9. 9. Uczeń pełnoletni, zgodnie z zapisem Statucie Szkoły rodz. V § 5 pkt3, pkt 11, może, zostać skreślony z listy uczniów III LO, jeżeli ma w półroczu ponad 50% nieobecności nieusprawiedliwionych.
 10. 10. Legitymacja 18-latka” upoważnia ucznia pełnoletniego do opuszczania szkoły w wyjątkowych sytuacjach w trakcie zajęć szkolnych. Nieobecność musi być usprawiedliwiona przez rodziców zgodnie z zapisami WSO zachowania dla uczniów III LO w Pszczynie

Copyright © 2009-2017 by zs1pszczyna.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja - Rafał Ples
Modyfikacja projektu - Wojciech Pszonak