Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie

Szkoła Podstawowa nr 5
· III Liceum Ogólnokształcące

Godło Polski i logo Pszczyny
09 października 2012 roku

Regulamin projektu edukacyjnego

Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego w gimnazjum

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum
Ustalenia ogólne
1. Uczniowie klas drugich gimnazjum realizują obowiązkowo jeden projekt edukacyjny, który jest zespołowym i planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod..
2. Temat projektu realizowanego w gimnazjum jest wpisywany uczniowi na świadectwie ukończenia szkoły.
3. Projekty edukacyjne realizowane są w grupach klasowych lub międzyoddziałowych.
4. Udział ucznia w projekcie edukacyjnym ma wpływ na jego ocenę zachowania.
5. Kryteria oceny zachowania, uwzględniające udział ucznia w projekcie edukacyjnym, zapisane są w Statucie szkoły. Szczegółowe kryteria zawarte są w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania i Regulaminie Oceniania Zachowania.
Role nauczycieli
1. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za realizację projektów edukacyjnych w szkole.
2. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną określa szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego zapisane w Regulaminie realizacji projektów edukacyjnych, zwanym dalej regulaminem.
3. Dyrektor szkoły wprowadza zarządzeniem zapisy regulaminu.
4. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną powołuje szkolnego koordynatora projektów oraz zespół ds. projektów edukacyjnych.
5. Do zadań szkolnego koordynatora projektów należy:
a) udzielanie nauczycielom pomocy merytorycznej na temat metody projektu;
b) koordynowanie pracy nauczycieli, w tym opiekunów projektów;
c) przygotowanie harmonogramu pracy na dany rok szkolny;
d) nadzór nad dokumentacją projektów;
e) organizację prezentacji projektów.
6. Do zadań zespołu ds. projektów edukacyjnych należą:
a) weryfikacja dokumentacji związanej z realizacją projektów edukacyjnych
b) ustalenie zestawu tematów szkolnych projektów edukacyjnych na następny rok szkolny
c) ustalenie  w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły terminów prezentacji projektów edukacyjnych
d) uczestnictwo w komisjach oceniających publiczne prezentacje projektów edukacyjnych
7. Nad realizacją konkretnego projektu czuwa nauczyciel - opiekun projektu. Jego zadania to:
a) omówienie scenariusza projektu z uczniami;
b) przygotowanie kontraktu i podpisanie go z uczniami;
c) przygotowanie dokumentacji i zapoznanie uczniów z zasadami jej prowadzenia:
- karty projektu,
- karty samooceny ucznia,
- karty oceny projektu,
- karty oceny prezentacji projektu,
- sprawozdaniem z realizacji projektu;
d) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem projektu;
e) organizowanie opieki nad uczniami podczas działań projektowych i konsultacji;
f) pomoc uczniom na każdym etapie realizacji projektu;
g) motywowanie uczniów do systematycznej pracy;
h) pomoc w prezentacji projektu;
i) ocena projektu (z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji ucznia);
j) komunikacja z wychowawcą ucznia nt. jego udziału w projekcie;
k) koordynowanie pracy nauczycieli w przypadku, kiedy projekt edukacyjny jest międzyprzedmiotowy.
8. Nauczyciel niebędący opiekunem projektu, a współpracujący z opiekunem w projekcie międzyprzedmiotowym jest zobowiązany do:
a) konsultacji dla uczniów zgodnie z ustalonym harmonogramem;
b) czuwania nad prawidłowym przebiegiem projektu;
c) sprawowania opieki nad uczniami podczas działań projektowych i konsultacji, zgodnie z ustalonym zakresem merytorycznym;
d) prowadzenia dokumentacji uzgodnionej z opiekunem projektu;
e) współpracy z opiekunem projektu i szkolnym opiekunem projektu w ciągu roku szkolnego i podczas organizowania prezentacji projektów;
f) ustalenia oceny przedmiotowej projektu, jeśli jest przewidziana,
g) udziału w ustaleniu oceny udziału ucznia w projekcie, skutkującej wpisem na świadectwie ukończenia szkoły;
h) udziału w ustalaniu oceny z zachowania ucznia.
9. Wychowawca klasy jest zobowiązany do:
a) poinformowania uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego;
b) zapoznania uczniów z propozycjami tematów projektów edukacyjnych nie później niż w ostatnim tygodniu zajęć dydaktycznych roku szkolnego poprzedzającego realizację projektów
c) prowadzenia działań nadzorujących związanych z realizacją projektu przez wszystkich uczniów klasy, w szczególności:
- wyboru tematu i grupy projektowej przez każdego ucznia klasy,
- monitorowania udziału uczniów w pracach zespołu poprzez kontakt z       opiekunem zespołu,
- przekazywanie informacji o wynikach monitorowania rodzicom;
d) komunikowania się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania;
e) prowadzenia odpowiednich zapisów w dokumentacji szkolnej, związanych z realizacją przez ucznia projektu edukacyjnego (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa, inne ustalone przez szkołę).
Działania projektowe
I. Wybór tematu projektu
1. Temat projektu należy sformułować w formie pytania – problemu do rozwiązania.
2. Do końca kwietnia roku poprzedzającego rok szkolny, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny nauczyciele/uczniowie proponują tematy projektów edukacyjnych do realizacji w danym roku szkolnym, określając również typy projektów (np. badawczy, lokalnego działania) oraz ilość uczniów biorących udział w projekcie.
3. Podczas ustalania tematu projektów edukacyjnych bierze się pod uwagę w szczególności ważne wydarzenia rocznicowe, społeczne, uwarunkowania środowiska lokalnego, potrzeby szkoły, realizację podstawy programowej.
4. Projekty mogą być realizowane przez jednego nauczyciela w jednej klasie lub międzyoddziałowo, bądź przez kilku nauczycieli międzyprzedmiotowo.
5. Do końca maja roku poprzedzającego rok szkolny, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny zespół ds. projektów edukacyjnych wybiera zestaw tematów projektów do realizacji.
6. Zatwierdzenie Szkolnego Zestawu Projektów Edukacyjnych do realizacji w danym roku szkolnym następuje na konferencji organizacyjnej.
7. Uczniowie dokonują wyboru tematu projektu w ciągu 2 tygodni od rozpoczęcia roku szkolnego u opiekunów projektów edukacyjnych.
II. Określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji
1. Opiekunowie projektów omawiają z uczniami: scenariusz projektu, harmonogram działań projektowych, wspomagają podział zadań w grupie, przygotowują kontrakt, omawiają wzory dokumentów i kryteria oceniania projektu i jego prezentacji.
2. Opiekunowie projektów i nauczyciele pracujący z uczniami wyznaczają miejsce i terminy konsultacji.
3. Opiekunowie projektów i nauczyciele pracujący z uczniami przygotowują kartę projektu.
III. Wykonanie zaplanowanych działań
1. Uczniowie pod opieką nauczycieli – opiekunów projektów pracują nad realizacją projektu nie później niż do końca kwietnia danego roku szkolnego.
2. Szkolny opiekun projektu z innymi nauczycielami przygotowuje program prezentacji zakończonych projektów.
3. Uczniowie dokonują samooceny projektu.
4. Opiekunowie projektu dokonują oceny projektu.
IV. Publiczne przedstawienie rezultatów projektu.
1. Projekty edukacyjne prezentowane są publicznie.
2. Podczas prezentacji projektów zespół ds. projektów edukacyjnych dokonuje ich oceny.
3. Uczniowie wraz z opiekunem dokonują ewaluacji swojej pracy.
4. W ciągu 2 tygodni od zakończenia realizacji projektu uczniowie pod opieką nauczycieli przygotowują sprawozdania, które gromadzone są w dokumentacji szkoły.
5. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności ucznia podczas prezentacji projektu, który realizował, zespół ds. projektów edukacyjnych w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły ustala dodatkowy termin prezentacji projektu dla tego ucznia.
Ustalenia dodatkowe
1. Dyrektor szkoły decyduje o zwalnianiu ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w uzasadnionych przypadkach na udokumentowany wniosek rodziców.
2. Dyrektor podejmuje decyzję o umożliwieniu uczniowi realizowania projektu edukacyjnego na jego prośbę w sytuacjach uniemożliwiających jego obecność w szkole (np. nauczanie indywidualne, inne sytuacje zdrowotne bądź losowe).
3. Dyrektor szkoły rozstrzyga sytuacje problemowe mogące się pojawić podczas realizacji projektów edukacyjnych.
4. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną może zmienić zapisy niniejszego regulaminu, dostosowując je do realiów i możliwości organizacyjnych szkoły.

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum

 

Ustalenia ogólne

1. Uczniowie klas drugich gimnazjum realizują obowiązkowo jeden projekt edukacyjny, który jest zespołowym i planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod..

2. Temat projektu realizowanego w gimnazjum jest wpisywany uczniowi na świadectwie ukończenia szkoły.

3. Projekty edukacyjne realizowane są w grupach klasowych lub międzyoddziałowych.

4. Udział ucznia w projekcie edukacyjnym ma wpływ na jego ocenę zachowania.

5. Kryteria oceny zachowania, uwzględniające udział ucznia w projekcie edukacyjnym, zapisane są w Statucie szkoły. Szczegółowe kryteria zawarte są w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania i Regulaminie Oceniania Zachowania.

 

Role nauczycieli

1. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za realizację projektów edukacyjnych w szkole.

2. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną określa szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego zapisane w Regulaminie realizacji projektów edukacyjnych, zwanym dalej regulaminem.

3. Dyrektor szkoły wprowadza zarządzeniem zapisy regulaminu.

4. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną powołuje szkolnego koordynatora projektów oraz zespół ds. projektów edukacyjnych.

5. Do zadań szkolnego koordynatora projektów należy:

a) udzielanie nauczycielom pomocy merytorycznej na temat metody projektu;

b) koordynowanie pracy nauczycieli, w tym opiekunów projektów;

c) przygotowanie harmonogramu pracy na dany rok szkolny;

d) nadzór nad dokumentacją projektów;

e) organizację prezentacji projektów.

6. Do zadań zespołu ds. projektów edukacyjnych należą:

a) weryfikacja dokumentacji związanej z realizacją projektów edukacyjnych

b) ustalenie zestawu tematów szkolnych projektów edukacyjnych na następny rok szkolny

c) ustalenie  w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły terminów prezentacji projektów edukacyjnych

d) uczestnictwo w komisjach oceniających publiczne prezentacje projektów edukacyjnych

7. Nad realizacją konkretnego projektu czuwa nauczyciel - opiekun projektu. Jego zadania to:

a) omówienie scenariusza projektu z uczniami;

b) przygotowanie kontraktu i podpisanie go z uczniami;

c) przygotowanie dokumentacji i zapoznanie uczniów z zasadami jej prowadzenia:

- karty projektu,

- karty samooceny ucznia,

- karty oceny projektu,

- karty oceny prezentacji projektu,

- sprawozdaniem z realizacji projektu;

d) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem projektu;

e) organizowanie opieki nad uczniami podczas działań projektowych i konsultacji;

f) pomoc uczniom na każdym etapie realizacji projektu;

g) motywowanie uczniów do systematycznej pracy;

h) pomoc w prezentacji projektu;

i) ocena projektu (z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji ucznia);

j) komunikacja z wychowawcą ucznia nt. jego udziału w projekcie;

k) koordynowanie pracy nauczycieli w przypadku, kiedy projekt edukacyjny jest międzyprzedmiotowy.

8. Nauczyciel niebędący opiekunem projektu, a współpracujący z opiekunem w projekcie międzyprzedmiotowym jest zobowiązany do:

a) konsultacji dla uczniów zgodnie z ustalonym harmonogramem;

b) czuwania nad prawidłowym przebiegiem projektu;

c) sprawowania opieki nad uczniami podczas działań projektowych i konsultacji, zgodnie z ustalonym zakresem merytorycznym;

d) prowadzenia dokumentacji uzgodnionej z opiekunem projektu;

e) współpracy z opiekunem projektu i szkolnym opiekunem projektu w ciągu roku szkolnego i podczas organizowania prezentacji projektów;

f) ustalenia oceny przedmiotowej projektu, jeśli jest przewidziana,

g) udziału w ustaleniu oceny udziału ucznia w projekcie, skutkującej wpisem na świadectwie ukończenia szkoły;

h) udziału w ustalaniu oceny z zachowania ucznia.

9. Wychowawca klasy jest zobowiązany do:

a) poinformowania uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego;

b) zapoznania uczniów z propozycjami tematów projektów edukacyjnych nie później niż w ostatnim tygodniu zajęć dydaktycznych roku szkolnego poprzedzającego realizację projektów

c) prowadzenia działań nadzorujących związanych z realizacją projektu przez wszystkich uczniów klasy, w szczególności:

- wyboru tematu i grupy projektowej przez każdego ucznia klasy,

- monitorowania udziału uczniów w pracach zespołu poprzez kontakt z opiekunem zespołu,

- przekazywanie informacji o wynikach monitorowania rodzicom;

d) komunikowania się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania;

e) prowadzenia odpowiednich zapisów w dokumentacji szkolnej, związanych z realizacją przez ucznia projektu edukacyjnego (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa, inne ustalone przez szkołę).

 

Działania projektowe

I. Wybór tematu projektu

1. Temat projektu należy sformułować w formie pytania – problemu do rozwiązania.

2. Do końca kwietnia roku poprzedzającego rok szkolny, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny nauczyciele/uczniowie proponują tematy projektów edukacyjnych do realizacji w danym roku szkolnym, określając również typy projektów (np. badawczy, lokalnego działania) oraz ilość uczniów biorących udział w projekcie.

3. Podczas ustalania tematu projektów edukacyjnych bierze się pod uwagę w szczególności ważne wydarzenia rocznicowe, społeczne, uwarunkowania środowiska lokalnego, potrzeby szkoły, realizację podstawy programowej.

4. Projekty mogą być realizowane przez jednego nauczyciela w jednej klasie lub międzyoddziałowo, bądź przez kilku nauczycieli międzyprzedmiotowo.

5. Do końca maja roku poprzedzającego rok szkolny, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny zespół ds. projektów edukacyjnych wybiera zestaw tematów projektów do realizacji.

6. Zatwierdzenie Szkolnego Zestawu Projektów Edukacyjnych do realizacji w danym roku szkolnym następuje na konferencji organizacyjnej.

7. Uczniowie dokonują wyboru tematu projektu w ciągu 2 tygodni od rozpoczęcia roku szkolnego u opiekunów projektów edukacyjnych.

 

II. Określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji

1. Opiekunowie projektów omawiają z uczniami: scenariusz projektu, harmonogram działań projektowych, wspomagają podział zadań w grupie, przygotowują kontrakt, omawiają wzory dokumentów i kryteria oceniania projektu i jego prezentacji.

2. Opiekunowie projektów i nauczyciele pracujący z uczniami wyznaczają miejsce i terminy konsultacji.

3. Opiekunowie projektów i nauczyciele pracujący z uczniami przygotowują kartę projektu.

 

III. Wykonanie zaplanowanych działań

1. Uczniowie pod opieką nauczycieli – opiekunów projektów pracują nad realizacją projektu nie później niż do końca kwietnia danego roku szkolnego.

2. Szkolny opiekun projektu z innymi nauczycielami przygotowuje program prezentacji zakończonych projektów.

3. Uczniowie dokonują samooceny projektu.

4. Opiekunowie projektu dokonują oceny projektu.

 

IV. Publiczne przedstawienie rezultatów projektu.

1. Projekty edukacyjne prezentowane są publicznie.

2. Podczas prezentacji projektów zespół ds. projektów edukacyjnych dokonuje ich oceny.

3. Uczniowie wraz z opiekunem dokonują ewaluacji swojej pracy.

4. W ciągu 2 tygodni od zakończenia realizacji projektu uczniowie pod opieką nauczycieli przygotowują sprawozdania, które gromadzone są w dokumentacji szkoły.

5. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności ucznia podczas prezentacji projektu, który realizował, zespół ds. projektów edukacyjnych w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły ustala dodatkowy termin prezentacji projektu dla tego ucznia.

 

Ustalenia dodatkowe

1. Dyrektor szkoły decyduje o zwalnianiu ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w uzasadnionych przypadkach na udokumentowany wniosek rodziców.

2. Dyrektor podejmuje decyzję o umożliwieniu uczniowi realizowania projektu edukacyjnego na jego prośbę w sytuacjach uniemożliwiających jego obecność w szkole (np. nauczanie indywidualne, inne sytuacje zdrowotne bądź losowe).

3. Dyrektor szkoły rozstrzyga sytuacje problemowe mogące się pojawić podczas realizacji projektów edukacyjnych.

4. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną może zmienić zapisy niniejszego regulaminu, dostosowując je do realiów i możliwości organizacyjnych szkoły.

 

 

Copyright © 2009-2017 by zs1pszczyna.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja - Rafał Ples
Modyfikacja projektu - Wojciech Pszonak